Gabon koplak

Oraindik oso gogoan ditut gure osaba Jabierrek kantatzen zituen gabon koplak gure amaren basarrian. Goierri aldean, basarriz basarri ibiltzen ondorengo kopla hauek kantatzen.

Zorionak guztioi bihotz bihotzez,


1. Joles ta joles etxekotxuak

nik jotzen ditut atiak.

2. Nik jotzen ditut atiak eta

erantzun ongi jendiak.

3. Atzo goizean bitori-n giñan

andikan gera etorri.

4. Obispuaren libertadia

gerekin degu ekarri.

5. Elizatikan atera eta

urrengo ate batian.

6. Alkate Jaunaz egondu giñan

etzoko arratsaldian.

7. Alkate Jaunak agindu zigun

ibiltzeko pakian.

8. Bestela sartuko omen gaitu

kartzela Mun batian.

9. Alkate Jaunak emanik

gerekin degu papera.

10. Nagusi Jauna etorri bedi

nai badu irakurtzera.

11. Etxe ondua lizarrez

etal burua zillarrez.

12. Nagusi Jauna esan bezaigu

esiko geran edo ez.

13. Agur da agur jende nobliak

berri onen bat dakargu.

14. Atenzio on bat eduki beza

iñork aditu nai badu.

15. Adan da Eba-k egin zutian

Paradisuan pekatu.

16. Gure neke ta bai trabajuak

andikan ziran gertatu.

17. Juan Zerukuak berealaxe

ordutik zuen pentsatu.

18. Denborarekin biarko zala

Eba berri bat kriatu.

19. Joseperekin Eba berria

Belenen degu topatu.

20. Ango estalpe pobre batian

eman zioten ostatu.

21. Estalpe pobre orretan zeuden

Jesus, Maria ta Jose.

22. Gure munduaren ejenplorako

Berak nai zuten alaxe.

23. Nere lagunak lagun dira ta

asitzen zaizkit tentatzen.

24. Asiko banaiz asi nadilla

nagusi jauna koplatzen.

25. Eder Zeruan izarra

errekonduan lizarra.

26. Etxe ontako nagusi jaunak

urre gorrizko bizarra.

27. Urre gorrizko bizarra eta

diamantezko ezpata.

28. Eskutolorik egiñik dauka

Elizaraiño galzada.

29. Galzada orretan, arrazoiakin,

errespetua ba-dauka.

30. Orain aurrera asi gaitezen

etxekoandria koplatzen.

31. Etxe ontako etxekoandriak

amabi gona sedazko.

32. Amabi gona sedazko eta

zillar mantoi berria.

33. Gona zuria azpiko

eder gorria gaiñeko.

34. Etxe ontako etxekoandria

zaldiz da Elizaratzen.

35. Zaldiz da Elizaratzen

urrez da ofrendaratzen.

36. Elizatikan etxeratzean

silla baten da exertzen.

37. Txokolatia artu artian

ez da andikan altxatzen.

38. Etxekoandre zabala

leku oneko alaba.

39. Bidean gatoz informaturik

limoslaria zerala.

40. Txilibiduri Granada

urdai azpikoa ona da.

41. Txilibiduri Mariatxo

iru lukainka ondotxo.

42. Solomo gerri luzia

aretxen kolpe dultzia.

43. Puskia kentzen nekea da ta

bere bigur ta guzia.

44. Arantza beltzak ostua txiki

puntara zaio loratu.

45. Orain urrena bear genduke

malorazkua koplatu.

46. Etxe ontako maiorazkuak

amalau urre txintxarri.

47. Amalau urre txintxarrirekin

zazpi damaren eguzki.

48. Eskill azpian astua,

eskill buruan lastua.

49. Dama batzuek trastornatzeko

ez da burutik nastua.

50. Etxe ontako maiorazkuak

noiz ote daukr andria.

51. Guri ez digu ajolik batan

beretzat dauka kaltia.

52. Arantza beltzak ostua txiki

puntara zaio loratu.

53. Orain urrena bear genduke

dama gaztia koplatu.

54 Napar egoiak jo gaitu eta

ez dadukagu intzikan.

55. Beste zenbait dotearekin baiño

zu naiago zitut utsikan,

56. Basoan dago ezpala

nik ezin esan bestela.

57. Zure besoan lo egin leike

Paradisuan bezela.

58. Esku muturra zuri ta mardul

ukal ondua liraiña.

59. Gure Jainkoak egin zaitzala

ama on baten erraiña.

60. Or goian dago errota

aren onduan osiña.

61. Zezen aundi bat ilko nuke nik

zu neretzako baziña.

(Etxean alargunen bat baldin bazan au kantatzen zitzaion.)

62. Arantza beltzak ostua txiki

puntara zaio loratu.

63 Orain urrena bear genduke

alargun ori koplatu.

64. Armarioan xagua

kontrarioa katua.

65. Bizi bizirik Zeruan dago

alargun bedeinkatua.

66. Elizan dago liburu

usuak aren inguru.

67. Etxe ontako zar da gaztiak

Paradisuan aingeru.

68. Errekan dago igela

preskua dauka gibela.

69. Gu emendikan baguaz eta

Gabon Jainkuak diela.

Zorionak guztioi bihotz bihotzez,

Interesgarriak:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *